SANCIONS HISENDA

PRINCIPALS SANCIONS I INFRACCIONS DE HISENDA

 

Amb aquest post us parlarem de les sancions i infraccions d’Hisenda que ens podem trobar, per tant, si coneix el motiu pel qual el poden sancionar podrà evitar-ho. Es convenient saber quins motius són els que hisenda pot detectar com una infracció tributaria.

Requisits per a que interposin una sanció:

 • Acció u Omissió: pot ser per un comportament actiu, un fet amb premeditació, o bé per desconeixença de la Llei General Tributaria.
 • No complir la Llei.
 • No estar recollida en la llei en el moment de produir-se : no es contemplarà com a sanció si en el moment del fet no constitueix infracció administrativa.
 • Premeditació: quan es produeix sen conscient de les conseqüències que pot comportar i encara i així es comet la infracció. S’exclou les comeses per força major.
 • Culpabilitat: inclou tant la negligència ( quan tenim manca de cura, aplicació o diligencia en el que es porta a termini) com la intencionalitat de la persona que comet la infracció de provocar aquestes conseqüències. Per qualsevol de les dues opcions , Hisenda podrà interposar una sanció, corresponen la proba de culpabilitat també a ella per el principi de presumpció de innocència, d’aquesta manera  fins que no es pugui demostrar el contrari, no hi haurà responsabilitat administrativa.

Gravetat de la infracció:

Recollides en la Llei General tributaria en els articles 191 a 206.

 • Lleus
 • Greus
 • Molt greu

Son sancions econòmiques en la majoria de casos, la sanció es fixa , d’altra banda, també trobem casos on hisenda pot sol·licitar el pagament d’un percentatge concret sobre la quantitat defraudada (sanció proporcional).

La Sanció serà l’import que s’ha deixat d’ingressar i sobre aquesta base s’aplicarà un percentatge que oscil·la entre el 50 % i el 150% depenent de la gravetat de la infracció.

 Quan es pot produir un infracció a Hisenda?

Per a que hi hagi una sanció/requeriment s’ha de cometre una infracció tributaria. La llei 582003 de 17 de desembre , llei General Tributaria, defineix les infraccions tributàries com accions u omissions (falta d’acció) en les que es pugui contemplar l’existència de culpabilitat i que estiguin presents  i siguin sancionables com a tal a la Llei General Tributaria.

Tipus de Infraccions:

 • No facturar correctament
 • S’ha de realitzar una factura per cada venta o prestació de serveis.
 • La numeració de les factures a de ser correlativa, sense salts de numeració. A de haver una concordança entre la data de la factura i la numeració
 • S’ha d’utilitzar un model de factura que compleixi tots els requisits legals. (Articles 6 i 7 del Reglament de facturació).

Para evitar Sancions Tributaries per deixar d’ingressar controli bé els seus ingressos i les despeses. En el moment en que es detecta algun error, informi  al seu despatx professional el més aviat possible per poder esmenar i evitar una sanció.

 • No presentar en termini una declaració
  • Si no es presenta una declaració s’està cometent una infracció tributaria.
  • La sanció dependrà del resultat de la declaració.
  • Presentar una declaració sense requeriment redueix la sanció !!

 • No portar els llibres comptables obligatoris
  • S’han de comptabilitzar degudament tots els ingressos i les despeses de l’exercici dins un programa informàtic, un llibre registre o contractar una Assessoria perque faci la gestió correctament. No es vàlid sumar ingressos i despeses i fer l’impost corresponent, doncs hisenda demana els llibres registres amb uns determintas formats, sinó es fa així estarà cometent una infracció tributaria (Article 200 de la LGT).

Molt important disposar del certificat electrònic per poder rebre les notificacions d’Hisenda, poder evitar sancions per no atendre requeriments i així fer les al·legacions oportunes. Si aquest tràmits li resulta complicat sempre es pot recolzar i derivar aquest tràmits als nostres professionals,  estarem encantats d’ajudar i vetllar pels seus interessos.

 

 

Laia Duran

Dep. Fiscal i Comptable

laia@roigiroig.com