TARGETES REVOLVING

Targetes de crèdit amb interessos abusius

 

 

Què és i com funciona una targeta revolving?

Una targeta revolving és un tipus de targeta de crèdit en la qual el pagament de les compres o les disposicions d’efectiu que es realitzen s’ajorna automàticament.

La diferència amb les targetes de crèdit convencionals és la seguent. Les targetes de crèdit convencionals permeten pagar tot el gastat el mes següent (sense interessos) o ajornar el pagament a terminis (amb interessos). Per contra, les targetes revolving només permeten ajornar el pagament, la qual cosa suposa l’aplicació d’interessos. Així, l’ús de les targetes revolving sempre comporta el pagament d’interessos. A més a més, aquests interessos són molt elevats: entre el 20 i el 30%.

Hi ha diferents opcions de pagament per a la devolució del crèdit concedit en una targeta revolving:

  • Pagar una quota fixa: el client sempre paga el mateix import. La quota acostuma a ser baixa, de manera que, després del pagament de la mateixa, el deute no només no disminueix, sinó que augmenta. Això fa que el deute s’allargui indefinidament i resulti impossible de liquidar.
  • Pagar un percentatge del deute pendent: el client paga un percentatge del crèdit consumit cada mes. Aquest sistema indueix a entrar en una espiral de deute contínua, que mai s’acaba de pagar: com menor és el saldo pendent, menor és el percentatge a pagar, de manera que s’allarga el termini de devolució (i augmenten els interessos).

Què es pot reclamar?

Els Tribunals anul·len les targetes revolving en considerar que la TAE aplicada és abusiva. Aquesta abusivitat deriva tant per la falta de transparència de la clàusula que estableix el tipus aplicable, com per resultar el tipus d’interès usurari.

Pel que fa al primer motiu de nul·litat: la manca de transparència de la clàusula relativa a la TAE.

La clàusula relativa a la TAE ha de ser examinada des de la perspectiva del “control d’incorporació” i del “control de transparència”.

El primer d’aquests controls equival a verificar si la clàusula és transparent des d’un punt de vista documental i gramatical. Generalment, aquest tipus de contractes estan redactats de manera pràcticament il·legible, en una mida diminuta i amb textos farragosos, amb moltes clàusules sense ressalts o separació entre elles. Els articles 5.5 i 7 de la Llei de Condicions Generals de la Contractació prohibeixen expressament aquest tipus de clàusules, declarant-les nul·les. De la mateixa manera, l’article 80.1 b) del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, exigeix accessibilitat i llegibilitat a les clàusules contingudes en contractes celebrats amb consumidors, i en tot cas diu que no seran llegibles quan la mida de la seva lletra no superi el mil·límetre i mig.

Respecte al control de transparència, consisteix a determinar si el consumidor va conèixer amb senzillesa tant la càrrega econòmica com la jurídica del contracte que celebrava. En la majoria de casos, tampoc es supera aquest segon control, ja que els contractes es signen de forma sorpressiva. Sovint, el comercial de la targeta aborda el potencial client al seu propi domicili, al carrer, en aeroports, estacions de tren o centres comercials, per oferir-li un producte aparentment ple d’avantatges, sense cap explicació sobre interessos, comissions i despeses associades.

Així, la informació no és transparent ni clara, omet aspectes essencials de la naturalesa dels productes oferts i no s’expliquen als consumidors les veritables conseqüències dels mateixos. Especialment, no s’explica adequadament el significat i les conseqüències de la TAE. Tampoc es deixa un mínim temps d’assossec i reflexió per a poder decidir adequadament si concertar o no el contracte. Sobre el paper són tot avantatges, però la lletra petita del producte, d’impossible comprensió sense una anàlisi prèvia, evidència que no tot són avantatges sinó tot el contrari.

Pel que fa al segon motiu de nul·litat: la TAE que es pacta en aquest tipus de targetes és usurària i per tant nul·la. Així resulta si s’analitza a la llum de l’article 1 de Llei sobre nul·litat dels contractes de préstecs usuraris (Llei de 23 de juliol de 1908).

L’interès que es pacta en aquest tipus de contractes de targeta de crèdit és usurari perquè és notablement superior al normal del diner (al voltant del 8%) i res justifica estipular un interès tan extremadament elevat.

El Tribunal Suprem, emparant-se en aquesta Llei, en la Sentència de data de 25 de novembre de 2015 va anul·lar una targeta revolving. En aquell cas, es va considerar que l’interès (24,60%) era usurari en ser notablement superior al normal del diner.

Per la nostra banda, hem aconseguit també la declaració de nul·litat de contractes de targetes revolving dels nostres clients. A més, hem aconseguit la devolució dels interessos pagats. Així, els prestataris només estan obligats a retornar la quantitat que els va ser prestada. I si ja han satisfet aquesta quantitat amb interessos, l’entitat prestadora ha de retornar-los tota la que excedeixi del capital prestat.

Per al càlcul de la quantitat a retornar, és imprescindible comptar amb un informe pericial, elaborat per un economista. Aquest informe determina el tipus d’interès aplicat i els interessos cobrats en cada període. És doncs la base per a determinar quina quantitat s’ha de retornar als clients.

La nostra experiència i resultats

A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors ens ocupem tant de la part jurídica: la reclamació judicial (interposant la corresponent demanda de judici ordinari en exercici de l’acció declarativa de nul·litat de condició general de la contractació, així com de l’acció de reclamació de quantitat), com de la part econòmica: l’informe pericial (que acompanya la demanda i dictamina quina quantitat s’ha cobrat al client).

Algunes sentències en què Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors ha actuat:

Jutjat de Primera Instància número 4 de Lleida, Sentència nº 88/2019, de 30 d’abril de 2019 (demanda i dictamen pericial).

Jutjat de Primera Instància número 5 de Lleida, Sentència nº102/2018, de 23 d’abril de 2018 (dictamen pericial).

Documentació necessària

  • Contracte de la targeta.
  • Rebuts o liquidacions rebudes de l’entitat (per correu o a través de la plataforma online).

A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors analitzem de forma gratuïta el contracte de la vostra targeta de crèdit per a verificar si és transparent i si el tipus TAE pactat és abusiu, així com les liquidacions que ha efectuat l’entitat bancària per a verificar el tipus TAE efectivament aplicat i calcular la quantitat que s’ha pagat de més.

Mariona Roig Rosselló

Advocada