PRESENTACIÓ COMPTES ANUALS

El Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, ha desvinculat de la finalitat de l’estat d’alarma la represa dels terminis societaris suspesos pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per la presentació dels comptes. En concret, es modifiquen els apartats 3 i 5 de l’article 40 de Reial decret llei 8/2020 amb els següents resultats:

• L’1 de juny de 2020 es reprèn de nou el termini de tres mesos per a formular els comptes .

• Es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals 2019, a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

El Reial decret llei 19/2020 estableix l’1 de juny de 2020 finalitzi la suspensió dels terminis per formular i aprovar els comptes anuals, i es reprèn de nou a comptar des d’aquesta data, per tant, els terminis passen a ser els següents:

Comptes Anuals 2019

Tràmit Termini màxim
Formulació dels Comptes Anuals 31 d’agost de 2020
Aprovació dels Comptes Anuals 31 d’octubre de 2020
Dipòsit dels Comptes Anuals 30 de novembre de 2020

Queda establert el 30 de novembre de 2020 com a data límit per a dipositar els comptes anuals de 2019 en termini, sempre que l’aprovació dels comptes s’hagués realitzat l’últim dia de l’termini fixat, és a dir, el 31 d’octubre de 2020, dos mesos després d’acabar el termini de tres mesos per a formular els comptes de 2019.

Es considerarà valida i en termini, la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes segons els terminis anteriors, és a dir, 31 de març per la seva formulació, 30 de juny per a la seva aprovació i 30 de juliol per la presentació.

Els nostres experts fiscals queden a la seva disposició per qualsevol consulta.

Mar Corderas

Auditoria, Fiscal i Comptable

mar@roigiroig.com