INGRÉS MÍNIM VITAL

QUÈ ÉS, QUI I QUAN ES POT SOL·LICITAR?

 

QUÈ ÉS L’INGRÉS MÍNIM VITAL?

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació no contributiva que finança la Seguretat Social i que constitueix una renda bàsica per garantir uns ingressos mensuals mínims i que va destinada a les llars en una situació econòmica vulnerable, amb l’objectiu de prevenir el risc de pobresa i exclusió social. En l’actualitat a Espanya la taxa d’atur es troba per sobre del 14%, comportant que moltes famílies es trobin aturades i no tinguin els ingressos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques.

És una prestació de caràcter permanent que durarà mentre duri la situació de vulnerabilitat econòmica de la persona o unitat de convivència que l’hagi sol·licitat, la quantia de la qual oscil·larà entre 462€ i 1.015€ al mes en funció del nombre de beneficiaris.

L’IMV serà compatible amb les rendes mínimes atorgades per les Comunitats Autònomes, beques o ajuts a l’habitatge que s’estiguin rebent, així com també amb la percepció d’un salari.

 

QUI POT DEMANAR-HO?

Poden ser beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital les persones de 23 anys o més i els menors de 65 anys que visquin sols o en unitat de convivència en els termes que estableix la llei. També podran sol·licitar-la els majors d’edat menors de 23 anys si tenen fills al seu càrrec.

Totes les persones que ho sol·licitin han de complir els següents requisits:

  • Residencia legal a Espanya de forma continuada almenys durant l’any immediatament anterior a la data de sol·licitud.
  • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Haver sol·licitat les altres prestacions i pensions a les que tinguin dret, amb algunes excepcions.
  • Constar inscrits com a demandants d’ocupació.
  • Si el sol·licitant viu sol, se li exigeix que els 3 anys previs hagi viscut de forma independent als progenitors.

Pot verificar si compleix els requisits a través del simulador de l’Ingrés Mínim Vital

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

El termini per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital començarà el pròxim 15 de juny. Tindran efectes des del dia 1 de juny aquelles sol·licituds presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre i que siguin reconegudes.

El termini per a resoldre la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital és de 3 mesos des de la data de presentació, si transcorregut aquest termini no s’ha rebut una resposta es considerarà denegada la sol·licitud.

 

COM ES POT SOL·LICITAR?

Per fer la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital no serà necessari acudir a l’oficina, es podrà tramitar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

En cas de voler ampliar aquesta informació, o voler sol·licitar la prestació, posa’t en contacte amb nosaltres, a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors podem resoldre els teus dubtes o tirar endavant la teva sol·licitud. Consulta’ns sense compromís per teléfon al 973 270 670 o bé a roser@roigiroig.com 

 

Roser Cases Salud

Advocada