El pacte successori

Què és i els seus efectes fiscals

 

El pacte successori és l’únic tipus de successió contractual que existeix en el nostre ordenament jurídic.

Aquesta figura només existeix a algunes comunitats Autònomes com ara Catalunya, Aragó o Galicia, però està prohibit a la resta del país en virtut de l’article 1.271 del Codi Civil Espanyol. Per tant, a la resta d’Espanya existeixen només els altres dos tipus de successió, la testada (amb testament) o bé la intestada (sense testament).

 

Què és?

El Pacte successori es podria definir com aquell contracte o acord de voluntats que regula la successió. Aquest contracte l’han de celebrar com a mínim dues o més persones amb relació de parentiu i produirà efectes vinculants i irrevocables des de la seva firma.

Està regulat als articles 431-1  i següents del Codi Civil de Catalunya, i permet l’ordenació de la última voluntat del causant mitjançant l’atribució de béns i drets, ja sigui amb transmissió de present o en el moment de la defunció de l’atorgant. En certa manera, suposa la possibilitat de distribució i entrega de l’herència en vida o de la seva planificació futura.

 

Qui el pot atorgar?

Només una llista concreta de persones poden celebrar un pacte successori i són les que regula l’article 431-2 del Codi Civil de Catalunya:

 • Cònjuge present o futur
 • Persona amb qui es convisqui en parella estable
 • Parents en línia recta sense límit de grau (fills, pares, nets, padrins, etc.)
 • Parents en línia colateral fins a quart grau
 • Parents del cònjuge o convivent fins a segon grau.

Aquestes són les persones que poden atorgar-lo, ara bé, no vol dir que n’hagin de ser els beneficiaris. Pot ser beneficiari qualsevol tercer, per exemple seria el cas d’un matrimoni que atorga pacte successori establint com a beneficiaria una fundació, societat mercantil, associació, etc.

 

Es pot modificar o revocar?

El pacte successori és vinculant  i només podrà ser modificat per l’acord i firma de tots els atorgants inicials.

Inicialment, el pacte successori és irrevocable. La seva revocabilitat exigirà l’existència d’un motiu legalment establert. Només podrà ser revocat per indignitat successòria o bé de forma unilateral per una sèrie de motius marcats per la llei:

 • Causes pactades expressament en el mateix pacte.
 • Incompliment de càrregues de l’afavorit.
 • Impossibilitat de compliment de la finalitat que va determinar el pacte o alguna de les seves disposicions.
 • Existència d’algun canvi substancial, sobrevingut, imprevisible de les circumstàncies que van fonamentar el pacte.

 

Quins tipus de pactes successoris existeixen?

 • D’heretament simple: és aquell que institueix hereu pel moment de la defunció.
 • D’heretament cumulatiu: és aquell en que s’institueix hereu i existeix una transmissió de present de béns i drets des de la firma del pacte successori.

 

El Pacte Successori i qualsevol de les seves modificacions s’ha d’atorgar en escriptura pública i inscriure al Registre General d’Actes d’Última Voluntat. Si no es fa així, el pacte successori seria nul i invàlid.

Com tributen?  

La característica especial de la tributació dels pactes successoris és que fiscalment és concebut com una transmissió mortis causa, fins i tot si existeix transmissió de béns de present, i per tant està subjecte a l’Impost de Successions, fet que pot suposar beneficis fiscals importants en alguns casos concrets.

En el cas d’un heretament simple no es meritarà l’impost fins al moment de la defunció, que és quan s’atribuiran els béns. Per contra, en el cas de l’heretament cumulatiu, es meritarà l’impost en el moment que es firma el pacte successori.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que, en qualsevol dels supòsits, si el que es transmet són béns immobles o terrenys, s’haurà d’abonar el que correspongui en concepte d’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal).

A diferència d’una donació, el pacte successori no es considerarà un guany patrimonial i no tributarà per IRPF.

 

A part del pacte successori, existeixen altres opcions per planificar una successió, com són el testament i les donacions en vida o mortis causa.

L’equip de Roig & Roig compta amb professionals experts en successions, tant en l’àmbit legal com fiscal.  Si no saps quina figura s’ajusta més al teu cas, o necessites professionals que t’acompanyin en el teu procés, CONSULTA’NS SENSE COMPROMÍS trucant al 973 270 670 o enviant un correu electrònic a fiscal@roigiroig.com.

 

 

Roser Cases Salud

Advocada