COM ES CALCULA LA PRESTACIÓ D’ATUR DELS TREBALLADORS AFECTATS PER UN ERTO
DERIVAT DE FORÇA MAJOR?

 

Per tal de revisar les prestacions d’atur reconegudes als treballadors en situació d’ERTO, s’han de tenir en compte una sèrie de dades:

  • S’haurà de saber quina es la seva base reguladora dels últims 180 dies cotitzats, o bé,  en cas que no tingui 180 dies, es tindrà en compte el període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d’atur.
  • Durant els primers 6 mesos el treballador cobrarà el 70 % de la seva base reguladora.
  • És important distingir si el treballador afectat està amb un contracte a temps parcial o bé a jornada sencera, així com si es troba afectat per un ERTO de suspensió total o bé per un ERTO de reducció de jornada, i si es així amb quin percentatge de reducció es troba.
  • També cal saber els topalls de quantia mínima i màxima de prestació contributiva:

 

Quantia mínima prestació contributiva                                  Euros mensuals

Sense fills                                                                                       501,98 €
1 fill o més                                                                                      671,40 €

Quantia màxima prestació contributiva                                 Euros mensuals

Sense fills                                                                                       1.098,09 €
1 fill                                                                                                  1.254,96 €
2 fills o més                                                                                    1.411,83 €

En cas de contracte a temps parcial, és farà la proporció dels topalls en funció de la jornada parcial.

Posem exemples per una empresa amb quatre treballadors i amb supòsits diferents:

Primer treballador: no té fills, té un contracte a jornada sencera i està afectat per un ERTO de suspensió total. La seva base reguladora diària és de 50 €, per tant el càlcul seria: 50 x 70%= 35€ diaris és el que cobrarà de l’atur, ja que no supera la quantia màxima.(1098,09/30=36,60 €).

Segon treballador: amb 1 fill, té un contracte a jornada sencera i està afectat per un ERTO de suspensió total. La seva base reguladora diària és de 60 €, per tant el càlcul seria, 60 x 70%= 42€ diaris. En aquest cas el SEPE li reconeixerà una prestació màxima de 41,83 € diaris, doncs no pot superar les quanties màximes.(1254,96/30=41,83)

Tercer treballador: no té fills, té un contracte a temps parcial del 40 % de la seva jornada, i està afectat per un ERTO de suspensió total. La seva base reguladora diària és de 31,66 €, per tant el càlcul seria 31,66 x 70%= 22,17 € . El SEPE li reconeixerà una prestació de 14,64 €/dia, doncs als topalls màxims se’ls ha d’aplicar el percentatge de jornada que està contractat, en aquest cas el 40%, per tant, 1098,09/30 x 40% =14,64 € que com a màxim pot cobrar del SEPE.

Quart treballador: té 2 fills, té un contracte de treball a jornada sencera i està afectat per un ERTO de reducció de jornada al 50 %. La seva base reguladora diària és de 60 €, per tant el càlcul seria, 60 x70% x 50 % = 21 €. El topall màxim que se li aplica és de 1.411,83 € (47,06 €/dia), si fem la comprovació veurem que no supera el màxim, 47,06 x 50%= 23,53 €, per tant el treballador cobrarà del SEPE 21€ diaris.

A les quantitats reconegudes pel SEPE s’haurà d’aplicar dos tipus de deducció: la cotització a la Seguretat Social i la retenció a compte del IRPF si fos necessari.

RECORDAR: que un cop aplicat el 70 % a la base de cotització dels últims 180 dies, els imports a rebre no podran ser superiors a les quantitats màximes ni inferiors a les quantitats mínimes, establertes legalment i que es determinaran en funció de si tenen o no fills a càrrec.

Malgrat els exemples explicats, cada cas té la seva casuística particular i s’hauria d’estudiar de forma personalitzada, per això el departament de laboral es posa a disposició de tots aquells que heu estat afectats per un ERTO i necessiteu resoldre dubtes i entendre els càlculs i imports percebuts.

Mercè Montalà

Departament Laboral

merce@roigiroig.com