IMPOST DE SOCIETATS

 

Principals novetats que afectaran a l’impost de societats:

 

Tipus impositiu: s’elimina el tipus impositiu reduït per manteniment de plantilla. Tributaran al 25% les pimes, i la resta al 28%.

 

** Les empreses de nova creació tributaran al 15% en el primer període de bases positives i següent.

 

Despeses no deduïbles: es limiten les despeses tals com:

  • Els donatius i les liberalitats no podran suposar més de l’1% del import net de la xifra de negocis del període impositiu.
  • Només es comptabilitzaran factures, els tiquets no.

 

Amortitzacions:  Els criteris i coeficients d’amortització s’han modificat. Per tant, a l’exercici 2015 es re-calcularan les amortitzacions que seran comptabilitzades per aquest exercici i següents, adaptant-les a les modificacions que estipula la reforma fiscal.

 

Operacions vinculades: Qualsevol operació que el soci faci cap a la societat i al reves, es considerada una  operació vinculada, per tant hauran d’estar documentades i realitzades dins la normativa.

 

NOTES IMPORTANTS:

  • A partir d’ara, el concepte de “exercici prescrit” es dilueix molt, ja que l’agencia tributaria té potestat per obrir exercicis que fins ara podíem entendre com prescrits, i en conseqüència els exercicis posteriors queden oberts.

 

  • Una novetat que s’implantarà de cara al 2017 esta previst iniciar la presentació telemàtica de factures emeses, per grans empreses.

 

  • S’ha ampliat fins a 30.000€ la sol·licitud de ajornaments i fraccionaments de deutes sense obligació d’aportar garantia, actualment era de 18.000€.