LA NOVA REALITAT DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA

 

 

A partir de l’1 de maig ha començat la nova realitat de l’Impost de Successions a Catalunya. Mentre en altres comunitats (Madrid, Andalusia, Cantàbria, Extremadura, Murcia, País Basc), pràcticament han desaparegut amb bonificacions del 99%, a Catalunya, el passat 24 d’abril el Parlament va aprovar un increment de l’impost de successions que, com assessor fiscal i economista definiria com a bàrbar.

Es redueixen les bonificacions que s’aplicaven als fills majors de 21 anys i als ascendents que passen a formar part d’una figura denominada Grup II.

Apareixen coeficients multiplicadors per al càlcul del valor dels immobles, és a dir, s’incrementa la base de liquidació multiplicant el valor cadastral pel coeficient corresponent, obtenint-se un valor molt superior al cadastral i segurament al de mercat, en la majoria dels casos.

Per veure la magnitud de la nova normativa posarem un exemple: suposem que un pare o una mare deixa al seu fill o filla un immoble que no és l’habitatge habitual, amb un valor cadastral de 500.000 euros: mentre que a l’exercici 2019 hagués satisfet per l’import de successions la quantitat de 3.306 €, des de l’1 de maig de 2020, si s’aplica un coeficient multiplicador mitjà de 2, el valor es converteix en 1.000.000 d’euros i es pagaran 103.137 € d’impostos. De 3.306 € a 103.137 €.

 

Cal recordar que l’impost és progressiu, així que a més valor patrimonial, més impost.

El problema és que els bens es valoren a efectes del càlcul de l’Impost incloent el coeficient multiplicador del valor cadastral, de manera que segurament, en la major part de casos, no reflectirà el valor de mercat, sinó un valor molt superior.

L’hereu o hereva posarà en venda els immobles, i si ho fa ara en una situació en què el mercat immobiliari és pràcticament inexistent, com l’actual, no podrà vendre cap propietat o, l’haurà de malvendre.

Simplement, es quedarà sense herència o, com a mínim, sense una part significativa.

Tot l’estalvi de la vida del pare o mare no haurà servit per a res, per això, encara que sigui una persona física i no una empresa, és molt recomanable que parli amb el seu assessor fiscal, advocat o economista, per a planificar, estudiar i realitzar el càlcul de com quedaria l’impost de conformitat a la nova normativa.

Successió a l’Empresa Familiar

Per a millorar aquest impost en la recaptació també es redueix la bonificació de successió en empresa familiar.

El conjunt de patrimoni familiar més l’empresa familiar seran incompatibles les bonificacions del 95% com fins ara existia.

Si s’està bonificat per empresa familiar no es podran aplicar les bonificacions per patrimoni particular o viceversa.

Com assessor fiscal i economista, em sembla un atac a la pròpia idiosincràsia de l’empresari català: basada sempre en l’emprenedoria feta amb prevenció i procurant l’estalvi a la família… Al final es pot arribar a pensar que és millor no tenir res.

Sembla que es centrin amb força a prendre mesures no desitjades i complicades, mesures que hem vist des de l’inici del procés, com ara canvis de residencia, de domicili fiscal a Madrid o a altres comunitats autònomes amb bonificacions del 99%, o amb comptes bancaris mirall en altres comunitats o països membres de la UE amb Baixa fiscalitat (com Irlanda o Holanda). En definitiva a complicar al màxim la dinàmica d’empreses i famílies.

A mesura que passi el temps, tots els patrimonis, siguin petits o grans, amb residencia fiscal a Catalunya es posicionaran per a evitar, corregir i minorar aquest impost. Hem de recordar que a la resta d’Espanya, tot són facilitats.

El meu consell és que consulti els seus assessors fiscals o advocats i que planifiqui amb temps, sempre dins de la més estricta legalitat.

Joan Carles Roig Cubino

Economista a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors

joancarles@roigiroig.com