El calendari laboral

Què és i com es confecciona el calendari laboral

És obligatori?

Els empresaris tenen l’obligació anual de dur a terme el calendari laboral, així ho determina l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. Aquest calendari, haurà d’exposar-se en algun lloc visible de l’empresa o centre de treball, per tal sigui accessible per als treballadors per a la seva consulta. No fer-ho constitueix una infracció lleu que pot comportar una multa entre 60€ i 625€.
El calendari laboral s’ha de dur a terme prèvia consulta amb els representats dels treballadors, si fos el cas. En cas de dur-se a terme sense aquesta consulta prèvia, el calendari seria nul.

Què és i quin és el seu contingut?

El calendari laboral és un document que consisteix en el calendari corresponent a l’any natural on hi ha de constar:
– L’empresa ben identificada, així com el centre de treball.
– Tots els dies laborables i tots els festius, tant nacionals, com els especials de cada municipi on radiqui l’empresa o centre de treball. També hi constaran aquells festius que, en alguns sectors concrets, venen determinats per conveni col·lectiu, i aquells que pertoquen per descans setmanal.
– Els períodes de vacances i la jornada laboral i horari de treball.

Com es confecciona?

Per tal de dur-lo a terme, s’ha de consultar el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació a cada empresa, doncs és possible que els convenis col·lectius estableixin peculiaritats per al sector concret.
Per altra banda, s’ha de tenir el calendari de festius de l’any que correspongui per tal de fer-los constar al calendari laboral i s’han de buscar aquells festius especials que corresponguin al municipi concret on es trobi el centre de treball.
Si una empresa té més d’un centre de treball, hauria de confeccionar un calendari laboral per cadascun dels centres.
S’ha de tenir sempre en compte, que en cas de fer-hi constar horaris o jornada laboral concreta, el calendari laboral no pot ser utilitzar a dur a terme una modificació substancial de les condicions de treball, que hauria de ser duta a terme per la via corresponent.

A Roig & Roig confeccionem els calendaris laborals per totes les nostres empreses, adaptant-nos a cada cas, sector o conveni col·lectiu d’aplicació, sempre seguint la plantilla que podeu consultar a continuació.

Imagen1PLANTILLA_002

 

Roser Cases Salud

Advocada