CORONAVIRUS: Situació de vulnerabilitat econòmica (moratòria lloguers)

 Requisits i procediment per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica

 

S’ha publicat el nou Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que regula l’accés a la moratòria del pagament dels lloguers, el qual estableix com a requisit principal i indispensable trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència del COVID-19. Els requisits a complir i el procediment per acreditar-ho són els que t’expliquem a continuació.

Quan hi ha situació de vulnerabilitat?

Per tal  d’accedir a qualsevol de les mesures establertes pel nou Real Decret Llei, s’han de complir tots els requisits següents:

a) Que la persona estigui obligada a pagar un lloguer estigui en situació de desocupació, ERTO, reducció de jornada, o en cas de ser empresari, tingui ingressos inferiors als que va tenir tota la unitat familiar el mes anterior:

 • Amb caràcter general: 1.613,52 € (3 vegades l’IPREM)
 • S’incrementarà un 0,1 per cada fill a càrrec
 • S’incrementarà un 0,15 per cada fill, en cas de família monoparental
 • Si algun membre té discapacitat superior al 33 % o dependència, el límit serà 2.151, 36 € (4 vegades l’IPREM), més els augments que hi pugin haver per cada fill a càrrec
 • Si la persona que ha de pagar el lloguer té discapacitat serà de 2.689,20 € (5 vegades l’IPREM)

b) Que la renda a pagar, més despeses i subministres sigui superior al 35% dels ingressos néts que rebi el conjunt de la unitat familiar.

No es considerarà que existeix situació de vulnerabilitat econòmica, i per tant, no es podran demanar les ajudes, si algun membre de la unitat familiar és propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya. Queden fora d’aquesta excepció els que tinguin en propietat només una part d’un habitatge obtingut per herència o els qui no en puguin fer ús perquè  per separació o divorci ha estat adjudicat l’ús de l’habitatge a l’altra part.

Per arrendaments que vencen entre l’entrada en vigor d’aquest RDL i fins a 2 mesos després de finalitzat l’estat d’alarma, els arrendataris poden demanar una pròrroga extraordinària de 6 mesos.

Com s’acredita la vulnerabilitat?

Ho ha d’acreditar l’arrendatari entregant a l’arrendador la següent documentació:

Documents de situació laboral:

 • En cas d’estar a l’atur: certificat de desocupació, en què figuri la quantia mensual que es cobra en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat de cessament d’activitat.

Documents relatius a les persones que viuen a l’habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge arrendat.
 • Si aplica, declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent  per a realitzar una activitat laboral.

Documents que acreditin la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

Declaració responsable:

 • Declaració responsable de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se situats al llindar d’exclusió.

Si no es poden aportar els documents esmentats, aquests es poden substituir per una declaració responsable que inclogui una justificació expressa dels motius que impedeixen la seva aportació. Un cop finalitzat l’estat d’alarma es tindrà un mes per a l’aportació dels documents que no haguessin estat entregats. Si un arrendatari es beneficia de la moratòria sense tenir-ne dret, serà responsable dels danys i perjudicis produïts, que en cap cas seran inferiors al benefici obtingut indegudament, i s’haurà de fer càrrec de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquesta mesura.

Per a més informació sobre aquesta normativa i les mesures que s’hi regulen, pots consultar aquest article, o bé, posar-te en contacte amb Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors trucant al 973 270 670 o enviant un correu electrònic a juridic@roigiroig.com

 

Departament jurídic

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors