CORONAVIRUS: Situació de vulnerabilitat econòmica (moratòria hipoteques)

Requisits i procediment per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica

 

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que regula l’accés a la moratòria en el pagament d’hipoteques, estableix com a requisit principal i indispensable per a accedir-hi trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència del COVID-19. Els requisits a complir i el procediment per acreditar-ho són els que t’expliquem a continuació.

Quan hi ha situació de vulnerabilitat?

Per tal  d’accedir a les mesures establertes pel nou Real Decret Llei, s’han de complir els requisits següents:

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial d’ingressos o una caiguda en la seva facturació d’almenys un 40% i que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, els següents límits:

 • Amb caràcter general: 1.613,52 € (3 vegades l’IPREM)
 • S’incrementarà un 0,1 per cada fill a càrrec
 • S’incrementarà un 0,15 per cada fill, en cas de família monoparental
 • S’incrementarà un 0,1 per cada persona major de 65 anys
 • Si algun membre té discapacitat superior al 33 % o dependència, el límit serà 2.151, 36 € (4 vegades l’IPREM), més els augments que hi pugin haver per cada fill a càrrec
 • Si el deutor hipotecari té discapacitat serà de 2.689,20 € (5 vegades l’IPREM)

b) Que la quota hipotecària, més despeses i subministraments sigui igual o superior al 35% dels ingressos néts que rebi el conjunt de la unitat familiar. S’entenen com a despeses i subministraments, l’import del cost de la llum, el gas, el gasoil per a calefacció, l’aigua corrent, els serveis de telecomunicació i les contribucions a la comunitat de propietaris.

S’entén per unitat familiar la que composen el deutor hipotecari, el seu cònjuge o parella de fet, els fills que convisquin (amb independència de la seva edat) i els seus cònjuges o parelles de fet.

Com  s’acredita la vulnerabilitat?

Ho ha d’acreditar el deutor hipotecari formalitzant una sol·licitud a l’entitat bancària acompanyada de la següent documentació:

Documents de situació laboral:

 • En cas d’estar a l’atur: certificat de desocupació, en què figuri la quantia mensual que es cobra en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat de cessament d’activitat.

Documents relatius a les persones que viuen a l’habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge hipotecat.
 • Si aplica, declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent  per a realitzar una activitat laboral.

Documents que acreditin la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de préstec amb garantia hipotecària.

Declaració responsable:

 • Declaració responsable de tots els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se situats al llindar d’exclusió.

Si un deutor hipotecari es beneficia d’aquesta moratòria sense reunir els requisits exigits per la normativa, serà responsable dels danys i perjudicis produïts, que en cap cas seran inferiors al benefici obtingut indegudament, i s’haurà de fer càrrec de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquesta mesura.

 

Per a més informació sobre aquesta normativa i les mesures que s’hi regulen, pots consultar aquest article, o bé, posar-te en contacte amb Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors trucant al 973 270 670 o enviant un correu electrònic a juridic@roigiroig.com

 

Departament jurídic

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors