25N: Dia internacional contra la violència de gènere

El 25N és el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. En motiu de les moltes publicacions del dia d’ahir en commemoració del dia contra la violència de gènere, volem compartir també una publicació sobre la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

 

Qui és víctima de violència de gènere?

És víctima de violència de gènere la dona que és objecte de qualsevol acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, exercit sobre ella per part de qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o de qui estigui o hagi estat lligat a ella per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència. A més, els seus fills i filles menors d’edat i els/les menors d’edat subjectes a la seva tutela, o guarda i custòdia.

Quins drets té la víctima de violència de gènere?

La Llei Orgànica 1/2004 reconeix a la víctima de violència de gènere una sèrie de drets com ara el dret a la informació, a l’assistència social integral, a l’assistència jurídica gratuïta, així com drets laborals i en matèria de Seguretat Social i drets econòmics (ajuda econòmica, renda activa d’inserció, prioritat en l’accés a habitatges protegits, etc.), també el dret a l’escolarització i beques i ajudes a l’estudi, a més dels drets que corresponen a les víctimes de delicte (a formular denúncia, a sol·licitar una ordre de protecció, a ser part en el procediment penal, a rebre informació de les actuacions judicials, etc.), que trobarem detallats en aquesta Guia de drets de les dones víctimes de violència de gènere.

En particular, volem parlar-vos del dret a l’assistència jurídica gratuïta, immediata i especialitzada que tenen les dones víctimes de violència de gènere, amb independència de l’existència de recursos per litigar.

Hi ha un torn de guàrdia permanent especialitzat per a la prestació dels serveis d’assessorament previ i d’assistència lletrada per a les víctimes de violència de gènere. Aquest dret comprèn, entre altres, les següents prestacions:

  • Assessorament i orientació gratuïts previs a el procés i, en particular, en el moment immediatament previ a la interposició de denúncia.
  • Defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els processos i procediments administratius.
  • Inserció gratuïta d’anuncis o edictes, en el curs del procés, en diaris oficials.
  • Exempció del pagament de taxes judicials, així com del pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.
  • Assistència pericial gratuïta en el procés.
  • Obtenció gratuïta o reducció de l’80% dels drets aranzelaris dels documents notarials.

Acabem aquesta entrada fent-nos ressò del manifest que la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis  i la Delegación del Gobierno a Catalunya han fet en un any particularment dur, en què el nombre de trucades al 061 i al 900900120 i de denúncies s’han vist incrementades en xifres tristament històriques: MANIFEST 25N 2020.

#esviolencia

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada

 

*061 i 900900120: telèfons gratuits i confidencials, amb atenció les 24h al dia, els 365 dies de l’any.