REGISTRE D’HORES DE LA JORNADA LABORAL

 

El registre d’hores és la nova obligació per les empreses. És tracta d’una mesura de control i seguiment per a les empreses relatiu al registre d’hores que realitzen els treballadors, independentment de si fan o no hores extraordinàries i de la seva jornada de treball.

 

Ja fa mesos que ens en vam fer resó d’aquesta nova normativa i des de  Roig & Roig, Advocats, Economistes i Auditors, veient el caire que prenia l’assumpte vam decidir  anticipar-nos i  implementar el registre d’hores, com una nova mesura per als nostres clients.

 

Degut a la necessitat d’adaptar-nos el més aviat possible i per tal de realitzar aquest nou control es va crear una plantilla, que permet als treballadors i als empresaris complimentar i supervisar d’una manera senzilla i fàcil el seu registre d’hores.

 

 

Fulla Excel Registre d'Hores

Exemple de full per realitzar el registre d’hores de la jornada laboral

 

Tots els treballadors, sense excepció, independentment de la jornada que facin,  i de la realització o no d’hores extraordinàries, hauran de signar aquest registre de control horari i de jornada, inclús amb la opció de tele-treball, treball a torns o horari flexible.

 

L’Audiència Nacional, ha dictaminat que tots els treballadors hauran de tenir un registre d’hores de la seva jornada, dia a dia, amb còmput mensual. Posteriorment s’haurà d’entregar juntament  amb la nòmina mensual del treballador, quedant una còpia signada en poder de l’empresa per a possibles requeriments i/o sol·licituds de la Inspecció de Treball.

 

Igualment l’empresa haurà de conservar els resums mensuals dels registres d’hores de jornada durant un període mínim de quatre anys.  Aquest registre d’hores també haurà de ser entregat als representants legals dels treballadors si així ho sol·liciten.

 

L’incompliment d’aquesta normativa podria suposar la imposició d’estrictes sancions, per tant, com a expert en matèria laboral, vull remarcar la importància d’aquestes sentències,  donat que si la doctrina es confirma, totes les empreses, grans i petites , hauran d’implantar mecanismes de control i registre d’hores de la jornada diària de tots els treballadors de l’empresa.

 

Alejandro Roig

Advocat Laboralista