¿He de fer la factura el mateix dia que presto el servei?

 

Aquesta pregunta i moltes altres de l’estil ens la formulen tot sovint, i en realitat sí que existeix un termini per poder expedir la factura segons el reglament de facturació. 

 

En primer lloc, cal determinar si el receptor de la factura és un particular o bé un empresari, en cadascun dels casos hi haurà uns terminis per expedir la factura. 

 

  • DESTINATARI: PARTICULAR

 

Com a regla general quan el client és un particular les factures s’han d’expedir i enviar a la data de meritació de l’operació, és a dir, el mateix dia que es ven o es presta el servei.  Ara bé hi ha excepcions: 

 

Les operacions que tinguin una continuïtat com per exemple un lloguer, la factura es podrà expedir el dia que sigui exigible el pagament. 

 

Quan hi ha un pagament anticipat també s’haurà d’emetre factura al mateix moment en qué es faci l’operació. 

 

Puc agrupar diferents vendes en una mateixa factura? 

 

Sí, es pot fer un resum de diverses operacions i agrupar-les en una mateixa factura, tenint en compte que aquesta s’haurà d’expedir com a màxim l’últim dia del mes en què s’hagi prestat el servei o s’hagi posat a disposició del client un bé. 

 

Per exemple una empresa ven a un mateix client, i té operacions el dia 1, 15 i 24 de març. En aquest cas les pot agrupar i fer una única factura amb data 31/03. 

 

  • DESTINATARI: EMPRESARI

 

En aquest cas els terminis són diferents i més amplis, la norma diu que es podrà expedir i enviar la factura no més tard del dia 16 del mes següent. 

 

És a dir, si per exemple s’ha prestat un servei el dia 18 de març, com a molt podrem expedir i trametre la factura el dia 16 d’abril. També està permès per exemple expedir la factura el dia 5 d’abril si per exemple és el dia que hi ha estipulat per fer la facturació i fer-la arribar al client el dia 10 d’abril. A tenir en compte en tots dos exemples que en cap cas pot ser posterior al dia 16 d’abril. 

 

Aquest criteri seria el mateix per les entregues intracomunitàries, igualment com a molt el termini màxim és el 16 del mes següent a l’entrega o disposició de béns o prestació de serveis. 

 

Poden sancionar per no complir els terminis? 

 

Sí, hisenda de conèixer la falta d’expedició i bona praxi pot enviar una sanció que pot anar en funció de la quantia total si es coneix o bé una sanció per les factures no emeses. 

 

Recordeu que la no emissió de factures en termini suposa un greuge per l’agència tributària, perquè d’elles en la majoria dels casos se’n deriva un impost, que normalment és l’IVA i, per tant, mitjançant el qual les empreses ingressen l’impost a les arques públiques. 

 

En resum, la falta d’emissió de factures pot ser sancionable. 

 

A més a més, a banda de ser un prejudici per l’estat també ho és per l’empresari, perquè si no s’emeten les factures tampoc es cobren. Dit d’una altra manera, expedir i fer arribar al client la factura és la principal via perquè l’empresari pugui generar tresoreria per fer front a les seves obligacions empresarials, fiscals, financeres i socials. 

 

És recomanable, per tant, disposar de bones eines que permetin dur a terme un bon sistema de facturació. 

 

Per qualsevol consulta o aclariment, poden contactar amb els nostres experts i cercar una solució o proposta a la situació. 

 

Thaïs Amor

Fiscal – Marketing

thais@roigiroig.com