NOVA NORMATIVA EN MATÈRIA DE LLOGUER

 

Tens més de 15 immobles? Ets gran tenidor i has d’oferir lloguer social!

 

Amb l’entrada en vigor del nou Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, es fa extensiva la definició de gran tenidor que fins ara afectava a entitats financeres i fons d’inversió, ampliant el ventall de subjectes obligats a fer oferiment de lloguer social a aquelles persones físiques i jurídiques que ostentin en propietat més de 15 immobles i que, a partir d’ara, tenen una obligació legal sotmesa a sancions de fins a 90.000€ en cas d’incompliment.

Cal posar de manifest que la nova regulació afecta tant als nous procediments judicials com als que estiguin en curs a dia d’avui, podent comportar la suspensió del llançament. En aquests procediments, els ocupants queden exonerats de provar que el que al·leguen és verídic, essent el propietari qui haurà de provar que s’ha dut a terme l’oferiment de lloguer social.

La durada mínima d’aquests contractes de lloguer social serà de 5 anys en el cas de que l’arrendador sigui persona física i de 7 anys en el cas que sigui persona jurídica.

Quan s’ha d’oferir?

  • Abans d’interposar demanda de desnonament per impagament, si afecta a persones o unitats familiars que no tinguin alternativa d’habitatge i que es trobin dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial.
  • Habitatges adquirits en demandes d’execució hipotecaria o objecte de dació en pagament.
  • En vèncer un contracte de lloguer social, hi ha obligació de renovació quan els ocupants es trobin encara dins dels paràmetres de risc d’exclusió residencial.
  • En qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari.
  • En demandes per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habitatge.
  • Als ocupants sense títol que habiliti l’ocupació, popularment coneguts com “okupes”, si es compleixen una sèrie de requisits legals.

S’ha de tenir en compte que, en tots els supòsits anteriors, hi ha un requisit comú i és que els afectats es trobin en risc d’exclusió residencial, aquest risc s’avaluarà en cada cas concret, tenint en compte els paràmetres que marca la llei i en base a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). És el propietari qui haurà de sol·licitar la documentació necessària als afectats per analitzar cada cas i poder comprovar si es troben o no en situació de risc d’exclusió social.

Si vols ampliar aquesta informació o creus que el que t’expliquem pot afectar-te, des de Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors posem a la teva disposició el nostre departament jurídic per analitzar el teu cas concret i poder trobar la millor solució per a tu.

 

Roser Cases Salud

Advocada