L’administració en general vol limitar al màxim els pagaments en efectiu, i tot i que el desig d’eliminar els diners físics del mercat és molt fort, ara com ara no és una realitat. El que sí que està en vigor és la limitació dels pagaments en efectiu de més de 1.000€. Vegem els nous límits, les sancions que se’n puguin derivar i els dubtes que poden sorgir.

 

Des de l’11 de juliol del 2021, es modifica el límit aplicable sobre els pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 euros

 

Entenem per pagaments en efectiu els pagaments en metàl·lic, xec bancari al portador o qualsevol altre mitjà de pagament al portador.

Els canvis afecten les transaccions en què alguna de les parts actuï com a empresari o professional, i s’apliquen tant si el pagament s’efectua en euros o qualsevol altra moneda.

Aquestes noves limitacions s’apliquen a tots els pagaments efectuats a partir de l’11 de juliol del 2021, independentment que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat.

  • En cas d’empresari o professional, fins al 10 de juliol del 2021 el límit era de 2.500 euros. En canvi, des de l’11 de juliol del 2021, passa a estar en 1.000 euros.
  • En cas de no resident no empresari ni professional, fins al 10 de juliol del 2021 el límit estava en 15.000 euros. Doncs bé, des de l’11 de juliol del 2021, passa a estar en 10.000 euros.

Sancions per incompliment

25% de la quantia. Com fins ara, la multa per incomplir aquesta prohibició és del 25% de l’import pagat en efectiu, i Hisenda la pot exigir tant a qui paga com a qui cobra durant el termini de cinc anys. Per tant, convé conservar durant aquest temps els documents que acreditin que els pagaments es van fer per mitjans diferents de l’efectiu, per exemple, el document bancari.

A aquest import se li poden aplicar les reduccions per conformitat i pagament. (50%)

 

Preguntes freqüents:

Import de l’operació.

El límit fa referència a l’operació, encara que l’import pagat en efectiu sigui inferior. Per exemple, si per un producte de 1.500 euros li paguen 900 euros en metàl·lic i la resta mitjançant targeta, estarà incomplint la norma, i es podrà sancionar amb 225 euros (el 25% sobre els 900 euros pagats en efectiu).

Factures amb diversos serveis.

Si feu una factura per diversos conceptes independents, la limitació s’aplica de forma independent. Així, es podrà pagar en efectiu una factura de 1.600 euros per dos lliuraments independents de 800 euros cadascun. Apunt. Per contra, si una operació única es desglossa en dues factures diferents, s’ha d’aplicar la limitació sobre l’import total a pagar.

Tracte successiu.

En el cas de lloguers, subministraments, quotes d’assessoria…, s’atenen al moment del pagament i la quota, per la qual cosa es podran pagar en efectiu les quotes inferiors a 1.000 euros.

 

En cas que puguin sorgir més dubtes o necessitin aclarir algun concepte, estarem encantats de resoldre’ls. Podeu deixar un comentari.

 

 

Mar Corderas

Auditoria – Fiscal – Comptable