INFORMACIÓ LABORAL A TENIR EN

COMPTE PER LES EMPRESES

 

En cas que la seva empresa tingui treballadors, agraíriem dediqui un temps per revisar la següent INFORMACIÓ.

CONTRACTACIÓ DE MENORS D’EDAD

 1. Queda prohibida l’admissió al treball als menors de 16 anys.
 2. Els treballadors menors de 18 anys no podran realitzar treballs nocturns, ni aquelles activitats declarades insalubres, penoses, nocives o perilloses, tant per a la seva salut com per a la seva formació professional i humana.
 3. Queda prohibit realitzar hores extraordinàries als menors de 18 anys.
 4. Els menors de 18 anys i majors de 16 anys, necessiten autorització o consentiment dels pares o tutors legals per a poder ser contractats.

Art 12.4 ET c): “los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extras salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3 (… para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes…).

Por tanto, sólo pueden realizar horas extras por fuerza mayor, que cotizarán en la base de accidents y la cotización adicional como horas extras.

FORMACIÓ CONTINUA

Les empreses disposen d’un crèdit anual per formar els seus treballadors. 

Totes les empreses disposaran d’un crèdit mínim de 420 euros anuals.  Si no es disposa del crèdit durant l’any, es perd, és a dir, no s’acumula per a l’exercici següent.

La formació continua té com a finalitat proporcionar als treballadors ocupats la formació que poden necessitar, per tal d’obtenir els coneixements  i pràctiques més adequats als requeriments que en cada ocasió precisen les empreses, i d’aquesta forma augmentar els seus beneficis i competitivitat .

REGISTRE D’HORES MENSUALS ALS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL I A JORNADA SENCERA

La seva empresa haurà de registrar DIARIAMENT i totalitzar totes les hores que treballi un empleat a temps parcial al llarg del mes (tant ordinaries com complementaries). A més haurà d’entregar mensualment aquest registre al treballador.

Pel que fa als treballadors a jornada sencera tambè s’haurà de portar el registre DIARI i totalitzar les hores que treballin al llarg del mes, amb independencia de si fan hores extres o no. A més, haurà d’entregar  mensualment aquest registre al treballador.

 

EN CAS QUE UN TREBALLADOR AGAFI LA BAIXA, QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE COMUNICAR A L’ASSESSORIA ?

Obligacions del treballador:

 • En cas que estigui malalt, desde el primer dia té l’obligació d’agafar la baixa mèdica, i tindrà un termini de 3 dies a partir del mateix dia de l’expedició dels comunicats mèdics de baixa i de confirmació de la baixa, de lliurar a l’empresa la còpia destinada a aquesta. No obstant això, si durant el període de baixa mèdica es produís la finalització del contracte de treball, el treballador estarà obligat a presentar les còpies dels comunicats de confirmació de la baixa a l’entitat gestora o la mútua, segons correspongui, en el mateix termini de 3 dies fixat per a l’empresa.
 • En el cas d’altes mèdiques, el termini que tindrà el treballador per lliurar aquesta alta a l’empresa o entitat gestora, segons quin sigui el cas, serà únicament de 24 hores des de la data d’emissió.

 

En el cas específic que un treballador vagi a visitar-se a la mútua, a un Centre d’Assistència primaria o un Hospital per haver patit un accident de treball i NO CAUSA BAIXA, tambè es obligatori informar a l’empresari- Assessoria per tal que es puguin realitzar els tràmits oportuns.

L’incompliment d’aquesta obligació pot constituir, si escau, una infracció Lleu, amb sanció económica per a l’empresa, que va dels 60 € als 625 €, segons Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

La no-remissió dels  comunicats mèdics a l’INSS pot donar lloc que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a proposta de l’entitat gestora o de la mútua, deixi en suspens la col·laboració obligatòria de l’empresa en el pagament delegat de les prestacions econòmiques per IT.

TOTS ELS CENTRES DE TREBALL HAN DE DISPOSAR :

 • Farmaciola
 • Calendari laboral (será entregat a principis d’any)
 • Llibre de protecció de dades
 • Plà de prevenció de riscos laborals
 • així com les Assegurances propies de cada activitat (assegurança de conveni, assegurança de responsabilitat civil, per a PYMES: assegurança per activitat industrial, pòlissa de comerç, …)
 • ESPECÍFIC pels Empleats d’establiments de restauració, hostelería y alimentació.

El curs d’Al.lèrgens e intolerancies alimentaries es una obligació ineludible per a conèixer les malalties, els riscos, la llei, les seves obligacions i els mètodes per a mantenir sota control els ingredients de cada plat i la información d’al.lèrgens, per evitar posibles sanciones al seu establiment que va desde els 600€ als 6.000€.

 • La revisió mèdica inicial es obligatoria per a totes les empreses que incien activitat, i per tots els treballadors de tots els sectors.
 • La revisió mèdica periòdica, només ho és en les activitats de l’anex I, o sigui transport, construcció i en general totes aquelles activitats en les que el treballador tingui una exposició a productes perillosos i aquelles activitats on la tasca del treballador pugui comportar danys a terceres persones, com conductors i demès, per a la resta es voluntaria, tot i que és obligatori que l’empresari ho ofereixi als seus treballadors, i ells hi puguin renunciar si fós el cas.

SOL.LICITUD FARMACIOLES: Cada lloc de treball haurà de disposar  del material adequat per a la prestació dels primers auxilis als treballadors accidentats, i com a mínim, una farmaciola portàtil. Les farmacioles per a primers auxilis podran ser facilitades per les mútues d’accidents de treball a les empreses que assumeixin la protecció per les contingències professionals.

 

PROTECCIÓ DE DADES: La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com a objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar.

Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no. Queden exempts del compliment d’aquesta normativa aquelles dades recollides per a ús domèstic, les matèries classificades d’estat i aquells fitxers que recullen dades sobre terrorisme i altres formes de delinqüència organitzada (no simple delinqüència).

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, en l’àmbit de Catalunya, es qui vetlla pel compliment d’aquesta normativa.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS: La Prevenció de riscos laborals és el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d’una empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l’empresa, entenent per risc aquelles que poden suposar pèrdues humanes i materials. La gestió dels mateixos en tant funció de l’administració pública com de l’empresa privada.

 

Roig & Roig resta a la seva disposició en cas de qualsevol dubte o detectar alguna mancança en els punts anteriorment exposats, podeu rebre més informació a laboral@roigiroig.com 

En cas que la seva empresa rebi una inspecció, els inspectors o subinspectors extendran una diligència de les seves actuacions mitjançant el model que apareix a l’Ordre. L’empresa haurà de conservar una copia de la diligència durant un termini de cinc anys.

Degut a l’anterior, ja no està obligat a tenir el llibre de visites de la Inspecció de Treball. Ara bè, haurà de conservar els llibres de visites que tingui al seu poder durant un termini de cinc anys, a comptar desde la data de l’última dil.ligència feta.

Roig & Roig  posa a la seva disposició el servei per a l’obtenció de CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS, obligatori per a l’accés i exercici d’oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, entre els que es trobin:

 • Personal docent.
 • Personal que presti serveis complementaris de transport.
 • Personal que presti serveis complementaris d’assistència al menjador.
 • Personal que presti servis de cura de menors en els centres docents, fora de l’horari lectiu.
 • Personal que realitzi activitats extraescolars…

Totes les persones que exerceixin o pretenguin exercir aquestes activitats hauran d’aportar als seus respectius Centres de Treball o davant l’Administració Educativa, certificat acreditatiu de no haver estat condemnat per sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat e indemnitat sexual, conforme a l’establert en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del sistema de protecció a la infància y a la adolescència y en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de desembre, pel qual es regula al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Mercè Montalà i Cristina Bordalba

Departament Laboral

Roig & Roig