En els darrers temps el govern ha elaborat una amplíssima legislació laboral:

 

  • Registre horari
  • Pla d’ igualtat
  • Registre salarial
  • Regulació del teletreball
  • etc.

 

I a tot això, tenim parcialment en vigor una nova reforma laboral aprovada el 28 de desembre del 2021, pendent encara de convalidació. 

 

L’1 d’octubre de 2021, es van incrementar un 20% l’import de les infraccions laborals, la reforma laboral incrementat les sancions per contractació irregular amb multes que oscil·len dels 1.000€ als 10.000€ per cada treballador, quan abans existia una sola sanció a l’empresa independentment del nombre d’afectats. 

 

Pel que fa a la contractació temporal, aparegut el nou contracte de durada determinada per causa imprevisible o previsible, el nou contracte fix discontinu o els contractes de formació en alternança i obtenció de la pràctica professional. Per eliminar l’excessiva temporalitat del nostre mercat de treball exigida per rebre els fons “Next Generation”, s’ estableix la presumpció del contracte indefinit i la desaparició dels contractes d’obra i servei, per la qual cosa la contractació temporal tindrà un nou caràcter excepcional.

 

Aquesta nova regulació entra en vigor el 31 de març del 2022, però, els contractes temporals celebrats abans de la publicació o fins al 30 de març, seguiran regulats per la normativa anterior fins a la seva finalització. 

 

Una altra volta de tuit a la temporalitat ha suposat el nou límit a la concatenació de contractes temporals, per la qual cosa una empresa subscrivint dos o més contractes per circumstàncies de la producció que produeixin un temps de treball superior a 18 mesos en un període de 24 mesos, provocarà el seu automàtic reconeixement com a indefinit, és més, també tindrà contracte indefinit el treballador que accedeixi a un lloc de treball que hagi estat ocupat prèviament durant 18 mesos en un període de 24 mesos.