Tributació, Repartiment i Fiscalitat

Els dividends són el mecanisme que tenen les societats per retribuir als seus socis, conegut popularment com a repartiment de beneficis, i tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari.

Amb aquesta entrada es detalla com tractar els dividends de les societats pel que fa al repartiment, tributació i fiscalitat, actualitzem l’entrada que es va fer anteriorment, la qual podeu llegir aquí.

Com tributen els dividends?

En aquest punt haurem de diferenciar primer, la tributació de les persones físiques d’una banda, a través de la seva declaració d’IRPF i la de les societats a través de l’impost de societats.

  • Un dividend tributa  al tipus impositiu de la SL (25%) doncs forma part dels beneficis obtinguts a l’exercici, i es declaren a l’impost de societats.
  • Un dividend tributa a l’escala de l’estalvi de la persona física que els percep.

Persones Físiques

Fins al 31-12-2015, els dividends presentaven avantatges fiscals en estar exempts de tributació els primers 1.500 €.

Després de la reforma de 2015 el cobrament de dividends a compte NO presenten avantatges sobre altres productes financers.

Els dividends a espanya tributen en concepte de rendiment del capital mobiliari, tributant entre el 19% i el 23%, depenent de la quantitat percebuda per aquest concepte.

Seguidament els detallem la tributació en funció de l’escala de guanys:

  • Fins a 6.000 €     ………………………………     19%
  • Entre 6.000 € i 50.000 € ………………….     21%
  • Superiors a 50.000 €   …………………….     23%

Al País  Basc, segueixen estan exempts els primers 1.500,00 euros, tributan la resta entre el 20% y el 25%.

Personas Jurídiques (empreses)

En el cas de les societats, hauran d’integrar aquest cobrament a la base imposable de l’impost de societats, constituint una renda positiva més, tributant al 25%, i sotmès a la retenció general del 19%.

Tanmateix, estaran EXEMPTS de tributació, els dividends i participació dels beneficis de societats amb una participació de almenys el 5%.    Aquests dividends s’hauran hagut d’obtenir de manera ininterrompuda durant l’any anterior o, en defecte, es mantingui durant el temps necessari per completar l’any.

A Navarra, la deducció dels dividends és el 50% del rendimient.

Al País Basc, deducció del 50% quan la participació sigui menor al 5% i del 100%, quan la participació sigui superior al 5%.

Fiscalitat del repartiment de dividends d’una S.L.

La fiscalitat per repartiment de dividends a una Societat Limitada no difereix dels percebuts per ser accionistes d’una empresa que cotitza a la borsa. Sempre que aquest repartiment sigui dinerari.

La diferència prové de les característiques del repartiment de dividends entre socis d’una SL. Es  produeix una doble imposició interna a l’haver de tributar com societat i com persones físiques a través de l’IRPF.

Perquè es pugui aplicar la deducció per doble imposició del 100% l’agència tributària indica a la seva web, de forma resumida, que per deduir la quota íntegra dels dividends han de provenir d’entitats participades en almenys un 5%.

Sempre i quant hi hagi possessió d’aquesta participació durant un any o estigui en cartera durant aquest període.

Com executar el repartiment dels dividends?

1.- S’ha de fer en funció del percentatge de capital social que posseeixin els socis. La junta general de socis estableix l’import del dividend per acció a distribuir.

2.- Requisits previs  per poder realitzar el repartiment de dividends:

  • Reserva legal coberta
  • No existir pèrdues d’exercicis anteriors
  • No es poden utilitzar reserves disponibles

Retencions en repartiment de dividents

Retenció actual  del 19 %  (desde l’01-01-2016).

Un cop complides les normes anteriors, quan es paguin els dividends als socis, sobre aquest s’ha d’aplicar la corresponent retenció. La societat haurà d’ingressar a la hisenda pública aquesta retenció aplciada.

Malgrat això, NO a tots els socis s’ha d’aplicar retenció, perquè dependrà de les característiques de cada soci:

1.- Soci Persona Física:  practicar la Retenció de 19 %, amb independència de la participació que tingui el soci a la societat.

2.- Soci Persona Jurídica:  han d’aplicar les següents normes:

Soci amb participació inferior al 5 % a la SL, ha de practicar la retenció.

Soci amb  participació superior al 5 % a una SL,   NO ha de practicar-se retenció si hi ha aquests supòsits:

  • Quan el soci tingui la participació durant l’any anterior de manera ininterrompuda.
  • Quan el soci entregui a la societat que reparteixi el dividend un certificat que acrediti que tingui dret a l’exempció per motiu de “doble imposició”.

Societats Estrangeres

Els dividends obtinguts a una entitat domiciliada fora d’espanya poden aplicar deduccions per doble imposició en funció dels convenis firmats entre espanya i el país d’origen de l’entitat.

Això permet que el subjecte passiu dedueixi l’impost ja suportat al país d’origen quan l’entitat pagadora va tributar pel benefici.

La doble imposició es basa en la premisa d’evitar que una renda tributi dues vegades, com passa en el cas dels dividends.

Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb nosaltres al 973 270 670 o bé a l’email fiscal@roigiroig.com. 

Llegim els vostres comentaris. Gràcies! 

Xavier Roig Cubino

Economista – Auditor