L’Administració Tributaria, amb la Publicació del Pla de Control Tributari corresponent a l’exercici 2022, continua potenciant els avisos en les Dades Fiscals de l’IRPF; concretament durant aquest exercici pretén potenciar els avisos corresponents a la realització de transaccions amb les tant sentides CRIPTOMONEDES (o Criptoactius). 

Cal recordar que durant el 2021, en la modificació de la “Llei 10/2018 de 28 d’Abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”, va entrar en joc la regulació d’aquest tipus d’actius. Definint la moneda virtual com “aquella representació digital de valor no emesa o garantida per un Banc Central o Autoritat Pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establerta y que no disposa d’estatut jurídic de moneda o diner, però que es acceptada com mitjà de pagament i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament”, i detallant les operacions de canvi que cal tenir presents.

L’operativa amb aquests criptoactius, es la compravenda o conversió d’una criptomoneda a una moneda fiduciària (com podria ser l’euro, o el dòlar) o a una altra criptomoneda diferent. 

És sentit que la conversió de moneda virtual a moneda fiduciària és una operació que cal tenir present i declarar en l’exercici econòmic en el que es realitza; però que diferencia aquesta operació d’una en la que la conversió és fa entre diferents tipus de monedes virtuals?

Tenen la mateixa consideració! Per tant, la mera conversió d’una criptomoneda ja sigui a euros, o a una altra criptomoneda diferent; ocasionarà un guany o pèrdua patrimonial amb la obligatorietat de constar en la nostra declaració de la renta, dins la Base Imposable de l’Estalvi. Així ens ho afirma la Consulta Vinculant 1149-18, considerant com un permuta la conversió de monedes virtuals “lota” a “bitcoins”. 

Alhora, en la Consulta Vinculant V0250/18 de la Direcció General de tributs, es detalla que en relació a l’Impost de Patrimoni, també cal tenir en compte aquest tipus d’actius, segons el seu valor de mercat a 31.12; tal i com es requereix amb la resta de béns dels que l’obligat tributari és titular; tanmateix la volatilitat del seu valor dificulta la quantificació d’aquests; i la obligatorietat de declarar-ho en funció de si es sobrepassen els llindars establerts. 

Aquesta volatilitat però, és present en la totalitat de les operacions, afectant també al possible Guany Patrimonial en IRPF. Com ja va comentar el ex sub secretari d’Economia de l’Estat, el Sr. Miguel Temboury; en una conversió o compra feta a través de criptomonedes, podem estar intercanviant actius adquirits en diferents períodes temporals, i per tant, amb diferents valors d’adquisició. Resulta necessari mantenir un control exhaustiu de les diferents operacions realitzades, amb el seu corresponent valor de mercat;  control sobre el que el contribuent mig no és coneixedor i pot ocasionar-li problemes en quan a la justificació dels beneficis o pèrdues existents.  

Remarcar també que existeix intercanvi d’informació entre els proveïdors de Serveis de Custòdia de “Moneders electrònics” i les administracions públics. Definint aquest proveïdors com aquelles  plataformes que presten serveis de guarda i custodia en quant a claus criptogràfiques, per tal de que els seus clients puguin gestionar la tinença, l’emmagatzematge i la transferència de criptomonedes. 

Per tant, aconsellar-vos que si desconeixeu la operativa d’aquest tipus d’actius, no opereu sense realitzar una consulta prèvia en quan al seu funcionament. 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com