COVID-19: GUIA D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES TREBALLADORES

Mesures preventives

Les empreses poden adoptar mesures preventives o organitzatives que, de manera temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar l’activitat.

Aquestes mesures poden ser, entre altres, les següents:

  1. Organitzar el treball reduint el número de persones treballadores exposades, evitant i/o reduint la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona (mantenint almenys una distància de dos metres).
  2. Proporcionar informació sobre mesures higièniques, com ara rentar-se les mans (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%) amb freqüència, no compartir objectes, ventilar el centre de treball i netejar superfícies i objectes.
  3. Proporcionar els mitjans per al rentat freqüent de les mans amb aigua i sabó, així com els subministraments suficients per a la neteja de superfícies i objectes i ventilar adequadament els espais i els llocs de treball, si és possible, de manera natural (obrint les finestres).
  4. Vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible i ho permeti l’activitat o sector, o pactes específics segons la casuística de l’empresa.

Paralització de l’activitat

Les empreses poden adoptar mesures organitzatives o preventives que, de manera temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar l’activitat. Ara bé, quan els/les treballadors/es estiguin o puguin estar exposats/des a un risc de contagi per coronavirus al centre de treball, les empreses han de paralitzar l’activitat laboral, activant les mesures que permetin desenvolupar-la de forma alternativa o bé, adoptant mesures de suspensió temporal de l’activitat.

 

NORMATIVA LABORAL

Teletreball (e-treball)

L’empresa pot implantar el teletreball com a mesura organitzativa, amb caràcter excepcional, per a desenvolupar tasques imprescindibles que no puguin desenvolupar-se al centre físic habitual.

Cal tenir en compte que:

  1. El teletreball es configura com una mesura de caràcter temporal i extraordinària, que es revertirà en el moment en què desapareguin les circumstàncies excepcionals.
  2. El teletreball no pot suposar una reducció de drets en matèria de seguretat i salut, ni una reducció de drets professionals (salari, jornada, descansos, etc.).
  3. Si és necessari utilitzar mitjans tecnològics per part dels/de les treballadors/es, no els han de suposar cap cost.

Suspensió total o parcial de l’activitat per expedient de regulació d’ocupació

Si l’empresa es veu en la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, podrà fer-ho d’acord amb els procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. L’expedient temporal d’ocupació podrà ser de suspensió total o parcial de la jornada o de reducció de la mateixa.

Suspensió total o parcial de l’activitat sense tramitació d’un expedient de regulació d’ocupació

En cas que l’empresa afectada per alguna de les causes productives, organitzatives o tècniques no procedís a la comunicació d’un expedient de regulació d’ocupació, però igualment paralitzés l’activitat, els/les treballadors/es conservaran el dret a percebre el salari.

 

Departament Laboral

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors