Com descarregar les dades fiscals i l’esborrany de la renda pas a pas

 

 

Ja està activa la campanya de la renda 2020 i des de la pàgina web de l’Agència Tributària ja es pot accedir a les dades fiscals de l’IRPF 2020.

Oficialment la campanya començarà a partir del 7 d’abril de 2021, els contribuents podran obtenir l’esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per mitjans telemàtics en la Seu Electrònica de l’Agència Tributària

Els contribuents podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals on podran modificar, confirmar i/o presentar l’esborrany de la declaració.

Us aconsellem NO confirmar l’esborrany, encara que surti a retornar i l’import us pugui atreure molt, recordem que en moltes ocasions els esborranys que confecciona l’agència tributària poden contenir errors, per tant, us recomanem comprovar totes les dades que hi figuren.

Dades per accedir a l’esborrany de la renda:

Per poder accedir a l’esborrany o les dades fiscals serà necessari disposar de:

  1. Certificat electrònic reconegut.
  2. «Cl@ve PIN»
  3. Número de referència.

El número de referència podrà sol·licitar-se per mitjans electrònics a través d’Internet a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, al vídeo podeu veure pas a pas com fer-lo.

Per obtenir el número de referència , s’haurà de comunicar el número d’identificació fiscal (NIF) i la data de caducitat del document nacional d’identitat (DNI) o el número de suport del número d’identitat d’estranger (NIE), excepte en el cas que el document nacional d’identitat (DNI) sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/9999), i en aquest cas haurà de comunicar-se la data d’expedició o, en el cas que sigui un número d’identificació fiscal (NIF) que comenci amb les lletres K, L, M, i en determinats suposats de NIF permanents, haurà de comunicar-se la data de naixement.

A més, haurà d’aportar-se l’import de la casella 505 de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019, «Base liquidable general sotmesa a gravamen», tret que es tracti d’un contribuent que l’any 2019 no hagués realitzat declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i en aquest cas s’haurà d’aportar número de compte bancari espanyol (amb IBAN) en el qual figuri el contribuent com a titular en data de 31 de desembre de 2020.

Terminis de presentació de la Renda 2020

El termini de presentació de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques serà el comprès entre els dies 7 d’abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclosos.

Tanmateix,  es podrà presentar la declaració de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques a les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, exclusivament per a aquells contribuents que compleixin els requisits que constin a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet, i prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d’Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l’esborrany de declaració i la seva immediata transmissió electrònica.

Us recordem que teniu a la vostra disposició els nostres experts en Renda en el telèfon 973 270 670 o en el correu electrònic fiscal@roigiroig.com.

Laura Castillo

Dep. Fiscal · Declaraciones de Renta