Continuitat de l’empresa dins el nucli familiar

 

Entenem per empresa familiar aquella en la que una o més famílies exerceixen el control de la propietat, de l’administració i en són partícips en la gestió.

L’empresa familiar és una element fonamental en la nostra economia, responent a aquest perfil representen el 85% de les empreses existents, i generen entorn el 70%  del PIB i l’ocupació privada.

Però com a contrapartida, només un 30% d’aquestes acaben passant a mans de la segona generació. Per què passa això?

Cal dur a terme un procés de successió per tal de planificar i gestionar el traspàs del negoci, cal dedicar el temps suficient per que l’empresa, i tot el que l’envolta; treballadors, clients, proveïdors…. es familiaritzin amb el procés de canvi, i perquè alhora la nova administració sigui 100% coneixedora del funcionament de l’entitat.

Concretament, el procés de successió es subdivideix en 4 fases:

1.- Planificació

2.- Preparació

3.- Traspàs

4.- Retirada

 

Canvi generacional empreses familiars

 

En el primer punt de Planificació, cal dissenyar quin serà el full de ruta a seguir en el procés successori. En aquest cas la figura clau n’és l’empresari, ja que és qui ha de visualitzar tots els possibles escenaris de successió i determinar quin n’és el més avantatjós.

 

Prèviament a la planificació dels possibles escenaris, cal fer un anàlisi de la situació en la que es troba l’entitat:

 

  • Es competitiva davant el mercat?
  • Quins valors la defineixen?
  • Quins són els principals familiars implicats?
  • Quin n’és el sistema directiu?
  • Quins son els aspectes que caldria millorar?

 

Cal conèixer la situació de l’entitat per poder ser objectius i analitzar exhaustivament totes les opcions existents.

 

Un cop tancat el primer punt, ens trobem en la fase de Preparació, la més dilatada en quant a temps. En aquesta ja tenim el candidat de la successió elegit i ens cal impartir l’aprenentatge necessari tant en termes productius, com en habilitats de gerència i lideratge.

 

El millor aprenentatge neix amb la combinació entre formació i experiència; cal estar al dia en l’oferta formativa existent, i alhora tenir experiència en cada un dels departaments empresarials per poder maximitzar la productivitat en les tasques de gerència i administració.

 

Un cop assolida la fase de Preparació, seguim amb la fase de Traspàs¸ on s’inicia el relleu en la direcció de l’organització. Aquest relleu es por dur a terme de forma més o menys progressiva en funció de l’interès de l’empresari en sortir de la societat i també en funció de l’acompanyament que necessiti el successor.

 

Durant aquesta fase, caldrà acordar quin pla de successió es pretén realitzar, i quin tipus de modificacions caldrà realitzar en quant a administració i domini de participacions:

 

1.- Òrgan administratiu.

 

Caldrà decidir si aquest càrrec passa a estar compartit entre les dos figures (l’empresari i el futur successor) mitjançant una administració solidaria o mancomunada, o si es prefereix delegar-ho tot a una única figura.

 

Cal tenir present la figura del consell d’administració, molt utilitzada en empreses familiars, la qual permet la cessió del control sobre les gestions del dia a dia al nou empresari, però en quant a decisions més importants (modificacions notarials, contractació de pòlisses o crèdits bancaris, extinció de contractes laborals…), requereix l’aprovació de president i secretari; figures que s’acostumen a designar als antics gerents.

 

2.- Distribució Participacions.

 

Caldrà plantejar el possible repartiment de les participacions de la societat entre els futurs i antics socis. Si la cessió d’aquestes s’efectuarà en un sol cop de forma total, o si serà més gradual per tal de que els antic socis puguin seguir efectuant cert control sobre la societat, o bé en puguin seguir obtenint dividends.

 

També caldrà estructurar la forma d’aquesta cessió, si s’efectuarà mitjançant donació o compravenda, i tenir present tant la tributació fiscal com les reduccions per continuïtat de negoci existents. Pel que fa a  la tributació i les reduccions us convidem a rellegir l’entrada al blog: Donación de Negocio a Familiares

 

Per acabar, la darrera i última etapa a tenir en compte es la retirada¸ etapa que culmina amb el pla de successió. És aquí, quan l’empresari deixa de ser el gerent, i és el successor qui estarà al capdavant de l’empresa.

 

En aquesta etapa, en funció dels acords pactats en relació a les participacions i òrgans d’administració (o en relació a algun altre acord privat acordat), la retirada serà total o parcial, però sí suposarà una reducció en la seva dedicació al càrrec.

 

Cal tenir molt present que cada empresa funciona diferent, i per tant, cada pla de successió ha d’estar 100% personalitzat, i adaptar-se a la situació econòmica i familiar de la empresa.

 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

 

 

Romina Josa Mirada

Departament Fiscal Comptable