AJUTS PER MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

AJUT EXTRAORDINARI PER AL MANTENIMENT D’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES ATUONOMES AMB TREBALLADORS AL SEU CÀRREC

 

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

 

REQUISITS PER ACCEDIR A L’AJUT:

  • Obligatorietat de mantenir el 100% de la plantilla en el moment que es va decretat l’estat d’alarma (14 de març de 2020), durant un MÍNIM de 12 mesos contant des del dia següent a l’atorgament de l’ajut.

 

  • Tenir un MÀXIM de 10 treballadors, si superen la plantilla NO poden sol·licitar l’ajuda.

 

  • Els treballadors han d’estar contractats en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50 %.

 

  • Facturació de l’empresa INFERIOR als 2.000.000€.

 

  • L’ajut es NOMÉS per persones treballadores, NO socis.

 

  • Haver tingut l’establiment tancat a causa de l’article 10 i l’annex del Reial decret 463/2020 de 14 de març o demostrar una reducció del 75% de la seva facturació demostrable entre el període del 14 de març al 21 de juny del 2020 en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

 

  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries amb l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

 

  • Prestació NOMÉS a compte de tres treballadors (13.107,15 màxim per empresa) independentment del número de treballadors totals (com a màxim 10).

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de juliol de 2020 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

 

Àrea de Gestió i Assessorament Laboral

Roig & Roig