20 aspectes clau: tancament de l’exercici fiscal

20 aspectes clau a tenir en compte de cara al tancament de l’exercici fiscal pel teu negoci.

 

 • XIFRA DE NEGOCIS.

Aquesta magnitud és la que ens determinarà la possibilitat d’aplicar beneficis fiscals o limitar certs crèdits fiscals. Per tant, és convenient revisar quins importants han de formar-hi part i quins no, no tots els ingressos de l’activitat s’han d’incloure sota aquest concepte.

 

 • OPERACIONS A TERMINI.

Si durant l’exercici econòmic hem efectuat operacions a termini o amb preu ajornat, cal revisar els venciments pactats, i tenir cura de la seva justificació davant possibles requisits d’Hisenda.

 

 • ENTITATS PATRIMONIALS.

Cal analitzar bé el seu concepte d’activitat econòmica en l’àmbit de Societat; per poder diferenciar si s’adequa o no a la definició d’entitat patrimonial.

 

 • VALOR DE LES OPERACIONS.

Cal revisar que totes les operacions, que per normativa hagin d’estar valorades a preu de mercat, ho estiguin. Si no és així, caldrà fer els ajustos pertinents a través de diferències temporànies o permanents, segons convingui.

 

 • PÈRDUES PER DETERIORAMENT.

La despesa comptable pel deteriorament d’existències és admesa fiscalment; però cal tenir la justificació documental tant de les variacions existents com del càlcul emprat per justificar la magnitud.

 

 • RENTES NEGATIVES.

Sols ho imputarem fiscalment quan es donin de baixa els elements patrimonials transmesos entre entitats del grup al balanç de l’adquirent, quan es transmetin fora del grup, o quan l’entitat adquirent o transmitent deixi de formar part del grup.

 

 • AMORTITZACIONS.

Cal revisar la coincidència entre les amortitzacions comptables i fiscals. Si existissin diferències, caldrà fer els ajustos extra-comptables necessàries per aplicar la correcta despesa fiscal.

 

 • REVERSIÓ PER DETERIORAMENT.

Cal revisar la reversió comptable dels deterioraments que al seu dia van ser deduïbles, per tal revertir-ho a través de la imputació temporal de l’ingrés a la base imposable de l’impost.

 

 • PROVISIONS.

Cal tenir present que no són deduïbles:

 • Les dotacions derivades de provisions per obligacions implícites o tàcites.
 • Les derivades de retribucions a llarg termini, al personal, per contractes onerosos, de reestructuracions, pel risc de devolució de vendes i les de retribució de personal mitjançant fórmules basades en instruments patrimonials.

 

 • PATENT BOX.

Incentiu sols aplicable com a reducció en bases imposables positives. Si durant l’exercici tenim una base imposable negativa, ho podrem aplicar sempre i quan, aquesta base sigui inferior a l’import de les rendes positives obtingudes en exercicis anteriors.

 

 • RESERVA DE CAPITALITZACIÓ.

Sols aplicable a entitats que tributin al tipus impositiu general. Suposa una deducció sobre la base imposable del 10% de l’import que es destini a augmentar els fons propis. Si durant un exercici apliquem aquest benefici, però per insuficiència de base no podem reduir tot l’import, podem aplicar la reducció pendent en els dos propers exercicis consecutius.

 

 • RESERVA D’ANIVELLAMENT.

Sols aplicable a entitats de reduïda dimensió que apliquin el tipus impositiu general. Suposa una reducció de la Base imposable positiva en un màxim del 10% amb el límit anual d’un milió d’euros.

 

 • COMPENSACIÓ DE BASES NEGATIVES.

La quantia queda limitada a l’import net de la xifra de negocis, tot i que, fins a 1.000.000,00€ no existeix limitació a la compensació.

 

 • TIPUS IMPOSITIU.

Cal recordar que si l’empresa és de nova creació, podem aplicar el tipus impositiu reduït del 15%. 

 

 • DEDUCCIONS EN QUOTA.
  • La deducció per I+D és del 25%, o del 42% si és supera la mitja de les inversions efectuades en els últims 2 anys; més el 17% de l’import de les despeses del personal investigador vinculat.
  • La deducció per doble imposició, d’aquelles quotes generades en l’exercici en curs o anteriors, es troba limitada al 50%.

 

 • RÈGIMS ESPECIALS.

Si la societat es troba tributant en un règim especial, com seria el de reduïda dimensió, cal verificar si es segueixin complint els requisits, i si no és així realitzar els ajustos pertinents. 

 

 • PARTICIPACIONS.

 

Si es té present realitzar transmissions de participacions amb beneficis significatius, es podrà deixar exempta la totalitat de les rendes derivades de l’operació si es realitza abans que finalitzi l’any.

És convenient que el cost d’adquisició de la cartera superi els 20 milions.

 

 • DIVIDENDS.

Aquelles filials en què es tingui una participació significativa en dividends, cal que els reparteixin aquest any per tal d’aplicar l’exempció per la totalitat dels ingressos financers.

 

 • CLIENTS DE COBRAMENT DUBTÓS.

Si existeixen saldos de cobrament dubtós, i a 31.12 han transcorregut sis mesos des del seu venciment, som a temps de reclamar-ho al deutor per poder imputar la despesa sense que hagi de ser considerada com una liberalitat.

 

 • DESPESES I INGRESSOS. 

Com a norma general, el criteri comptable d’imputació d’ingressos i despeses és la data de meritació, amb independència de la data de cobrament o pagament. No obstant, si aquest criteri ens resultes contradictori segons el nostre funcionament empresarial, caldria mirar si ens podem adherir a algun mètode d’imputació temporal diferent, com podria ser el criteri de caixa.

 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

www.roigiroig.com