La majoria de treballadors prefereixen disfrutar de les seves vacances durant l’estiu, un dret per qualsevol treballador que recull la llei. Nos obstant, organitzar y coordinar les vacances de tots els treballadors suposa una font de conflictes ja que no sempre agraden les dates als treballadors. 

 

Per això és molt important saber què és el que contempla la llei per conèixer els nostres drets i obligacions i evitar qualsevol conflicte. L’Estatut dels Treballadors, concretament l’article 38, recull alguns aspectes a tenir en compte: 

 

 

1.Els treballadors tenen dret a gaudir de com a mínim de 30 dies de vacances per any treballat. 

 

2. Els dies de descans han de ser sempre remunerats i no es poden substituir per dies extra. La retribució de les vacances, sempre va d’acord amb el salari habitual del treballador. 

 

3. Si has signat un contracte temporal, hi haurà compensació econòmica si al finalitzar-lo no has disfrutat dels dies de vacances pertinents. 

 

4. Els treballadors, hauran de saber amb dos mesos d’antelació els dies de les seves vacances per organitzar-se. 

 

5. Has de disfrutar de les vacances durant l’any que s’han generat. Els dies que no hagis disfrutat abans del 31 de desembre, es poden perdre. 

 

6. Si un treballador està de vacances i l’empresa demana que es reincorpori, l’empleat no está obligat a fer-ho, només si és una situació urgent que pugui perjudicar a l’empresa.

 

7. Si portes menys d’un any a l’empresa, et corresponen 2,5 dies naturals per mes treballat. 

 

8. Per determinar el descans laboral d’un treballador s’ha d’acudir al conveni de cada sector, però per norma general, els dies es pacten entre empresa i treballador. 

 

9. El període o períodes per gaudir les vacances s’ha de fixar de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb el que estableix, si es cau, els convenis col·lectius sobre la planificació anual de les vacances. 

 

En cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social ha de fixar la data que per gaudir correspongui i la seva decisió és irrecurrible. El procediment serà sumari i preferent. 

 

Tenir coneixement dels nostres drets com a treballador, pot evitar qualsevol conflicte amb l’empresa.